BAKGRUNN

Veidekke Entreprenør er engasjert av Storebrand og Aspelin Ramm for å rive eksisterende
bygningsmasse i Ruseløkkveien 26 og å bygge et nytt kontorbygg med utadrettede virksomheter på
gateplan. Bakgrunnen for denne informasjon er å gi de nærmest berørte beboere innblikk i prosjektet, planlagt fremdrift, arbeidsmetoder som skal benyttes og tiltak for å redusere støy og støv.

FREMDRIFT

Etter at deler av bygget ble ferdig sanert innvendig, startet rivning av tunge konstruksjoner medio juni 2018.

Tung rivning ble igangsatt på 3 fronter samtidig

 • Demontering 5 øverste etasjer av kontorlokalene vendt mot Aker Brygge med betongsaging og utløft med tårnkran
 • Pigging og tygging av 5 øverste etasjer i høyblokk mot Ruseløkkveien med Brokk riverobot
 • Helrivning med store rivemaskiner av kjøpesenter mot DM10 fra Munkedamsveien

 

På høsten 2018, når ca. 1/3 del av bygget er revet, startet utlasting av betongmasser. Rivningsarbeidet antas ferdigstilt mars 2019.

Grunn-/ og sikringsarbeider starter opp parallelt med resterende rivearbeider høsten 2018, mens betongarbeidene starter januar 2019. Videre vil montering av bæresystemet i form av prefabrikkerte betongelementer starte våren 2019, og påfølgende fasadearbeider med oppstart høsten 2019. F.o.m. våren 2020 vil det pågå utomhusarbeider, parallelt med innredningsarbeider og resterende arbeid på fasader. Nytt bygg skal stå ferdig høsten 2021.

STØYENDE ARBEIDSOPERASJONER ER:

Rivearbeider, spuntarbeider, borearbeider, pelearbeider, sprengningsarbeider, opplasting-, bortkjøring-,  tilføring av jord-, grus- og steinmasser, gravearbeider, samt montasje av bygningskonstruksjoner.

MASKINER/UTSTYR SOM ANVENDES:

Spuntrigg, borerigg, sprengning med dynamitt, lastebiler, gravemaskiner og pigghammer, kraner og anleggsmaskiner.

 

REGELVERK OG DISPENSASJONER

Før oppstart av støyende arbeider, ble det søkt-, og det ble innvilget dispensasjon fra bestemmelsene om bygge- og anleggsstøy i forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune. Den gjeldende dispensasjon p.t. er av dato 30.08.18. Fra dispensasjon:

 • Det kan utføres støyende arbeider i tidsintervallet kl.07:00-19:00, unntaksvis til 20:00 (*)
 • Det kan utføres sterkt støyende arbeider i tidsintervallet 08:00-17:00, unntaksvis til 18:00. (**)

Eksempel på sterkt støyende arbeid kan være: sprengning, banking, spunting, pigging, peling, bruk av presslufthammer/-bor, metallstøt, håndtering av steinmasser, saging i stein, betong m.m. og arbeider nærmere enn 50 m fra bygning med støyfølsom bruk.

(*) Det vil forekomme situasjoner hvor man har behov for å fortsette allerede påbegynt arbeid pga. uforutsette hendelser som hindrer utførende i å avslutte til normal tid. Dette vil eksempelvis være aktuelt ved gravearbeider og ved betongarbeider/støp. Ved gravearbeider vil det for eksempel være nødvendig å sikre tomta med graveskråninger for å eliminere risiko for ras/utglidning av masser som ikke er tilstrekkelig stabilisert/sikret. Likeledes vil det forekomme tilfeller ved forskalingsarbeider og støpearbeider hvor det av sikkerhetsmessige hensyn ikke vil være forsvarlig å avslutte arbeidene til normal tid dersom planlagt daglig fremdrift ikke går som tenkt. Det være seg uferdige- og-/ eller usikrede forskalinger, uferdige støpearbeider etc.; arbeider med veggskiver vil typisk utgjøre den største risiko i denne sammenheng

(**) I forbindelse med rivearbeider (pigging) så vil det kunne oppstå situasjoner hvor arbeidene er i en slik fase at de av sikkerhetsmessige hensyn ikke kan avsluttes kl. 17:00. Med dette menes: dersom de påbegynte arbeidene avsluttes før de er ferdigstilt, vil dette utgjøre en stor sikkerhetsrisiko på byggeplassen i form av påbegynt revede bygningsdeler med fare for at slike løsner fra eksisterende bygningsmasse. Det vil derfor ikke være forsvarlig å avslutte arbeidene før man med sikkerhet kan konkludere med at gjenstående bygningsmasse er tilstrekkelig stabil til ikke å utgjøre noen risiko. Behovet for å benytte seg av denne forlengelsen vil hele tiden vurderes av faglig kvalifisert personell som utfører arbeidene.

 

BESKRIVELSE AV FOREBYGGENDE TILTAK

 • Det legges puter av singel i nedfallssoner ifbm. riving for å dempe støy fra fallende rivegjenstander
 • Det etterstrebes å bruke eksisterende bygningsmasse som støyskjerm ved riving.
 • Fysisk byggeplass sikres/gjerdes inn med et ca. 3 meter høyt tett byggegjerde. Dette vil til en viss grad bidra positivt på støyreduksjon mot tilstøtende gater.
 • Pigging begrenses i hovedsak til bakkeplan/lavere etasjer.
 • Pigging med riverrobot avsluttes medio okt. 18, resterende konstruksjoner rives ved knusing med rivemaskiner
 • Det tilføres vann via vannkanoner på bakkeplan og via pigghammer i gravemaskin for å dempe støv som dannes ved riving av betong.

Tilbud om alternativt oppholdssted vil gis til naboer som berøres så sterkt av støy at det kan medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Dette vil vurderes særskilt for hvert enkelt tilfelle.

 

KONTAKTINFORMASJON

Nabokontakt ved anleggsstedet i riveperioden er Åsmund Kleiv Waal

asmund.waal@veidekke.no

Nabokontakt ved anleggsstedet i byggeperioden er Hans Halse

hans.halse@veidekke.no